• Od 1 stycznia 2016r. ulegają zmianie zasady określania właściwości organów podatkowych w zakresie podatku VAT /

  Z dniem 1 stycznia 2016 r. uległa zmianie podstawowa zasada określania właściwości organów podatkowych w zakresie podatku VAT.

  W związku z nowelizacją art. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, wprowadzoną ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, właściwość organów podatkowych będzie co do zasady ustalana na ogólnych zasadach wynikających z Ordynacji podatkowej.

  W przypadku osób prawnych właściwość ustalana jest z uwagi na siedzibę podatnika. Dla Osób fizycznych będzie to urząd skarbowy właściwy  z uwagi na miejsce zamieszkania.

  Zmianą od 1 stycznia 2016 r. zostaną objęci podatnicy, którzy w stanie prawnym obowiązującym do końca 2015 r. rozliczali podatek VAT w urzędzie skarbowym innym niż urząd skarbowy właściwy ze względu na adres siedziby lub ze względu na miejsce zamieszkania.

  Zmiana właściwości organu podatkowego następuje z urzędu. W związku z tym podatnicy nie mają obowiązku składania aktualizacji zgłoszenia VAT-R.

  Od 1 stycznia 2016 r. deklaracje, informacje podsumowujące oraz korekty tych dokumentów za okresy rozliczeniowe upływające przed tą datą, w tym za ostatni okres rozliczeniowy 2015 r., składa się do urzędu skarbowego właściwego po zmianie (art.18a Ordynacji podatkowej).