• Decyzja ostateczna - możliwości działania Doradcy Podatkowego - szansą dla Podatnika /

  W polskim systemie prawnym istnieje zasada trwałości decyzji ostatecznych. Istnieje jednak kilka sytuacji, kiedy to nawet ostateczną decyzję można uchylić.

  Kwestie te określa szczegółowo Ordynacja Podatkowa jako podstawowy akt precyzujący wzajemne relacje podatnika i organu podatkowego. W artykule 240 par. 1 czytamy, że podstawą wznowienia postępowania podatkowego w sprawie zakończonej decyzją ostateczną może nastąpić w następujących sytuacjach

  1) dowody, na których podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały się fałszywe;

  2) decyzja wydana została w wyniku przestępstwa;

  3) decyzja wydana została przez pracownika lub organ podatkowy, który podlega wyłączeniu;

  4) strona nie z własnej winy nie brała udziału w postępowaniu;

  5) wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody istniejące w dniu wydania decyzji nieznane organowi, który wydał decyzję;

  6) decyzja wydana została bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu;

  7) decyzja została wydana na podstawie innej decyzji lub orzeczenia sądu, które następnie zostały uchylone, zmienione, wygaszone lub stwierdzono ich nieważność w sposób mogący mieć wpływ na treść wydanej decyzji;

  8) została wydana na podstawie przepisu, o którego niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, ustawą lub ratyfikowaną umową międzynarodową orzekł Trybunał Konstytucyjny;

  9) ratyfikowana umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania lub inna ratyfikowana umowa międzynarodowa, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, ma wpływ na treść wydanej decyzji;

  10) wynik zakończonej procedury wzajemnego porozumiewania lub procedury arbitrażowej, prowadzonych na podstawie ratyfikowanej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innej ratyfikowanej umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, ma wpływ na treść wydanej decyzji;

  11) orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ma wpływ na treść wydanej decyzji.

  Określony powyższym paragrafem katalog jest zamknięty, co oznacza, że jedynie w przypadku wystąpienia jednej z ww sytuacji można dążyć do wznowienia postępowania i orzeczenia na nowo co do istoty sprawy.

  Dobry Doradca podatkowy po dokładnej weryfikacji dokumentów jest w stanie określić szanse podatnika w ponownym sporze z fiskusem. Każdorazowo rekomenduję uzyskanie opinii dwóch niezależnych doradców w sprawie.