• Podatki w kosztach uzyskania przychodu /

  O czym mowa? Podatek akcyzowy, od czynności prawnych, podatek VAT, podatki i opłaty lokalne. Co, kiedy i na jakich zasadach można zaliczyć w koszty - w poniższym opracowaniu

  Jako że obowiązek płacenia podatków wynika wprost z ustaw podatkowych, wszystkie podmioty (czyt. osoby fizyczne oraz osoby prawne) są obowiązane do ponoszenia tego ciężaru. W większości jednak ten obowiązkowy ciężar, wydatek może zostać u przedsiębiorców zaliczony do kosztów uzyskania przychodu.

  PODATEK AKCYZOWY

  Podatek akcyzowy co do zasady stanowi koszt uzyskania przychodu. Wyjątek to zawarte w art 16 PDOP wyłączenie z kosztów podatkowych strat powstałych w wyniku nieobjętych zwolnieniem od podatku akcyzowego ubytków wyrobów akcyzowych oraz podatku akcyzowego od tych ubytków.

  Bardzo często podatki stanowią koszt pośredni przedsiębiorcy. Podatek akcyzowy stanowi tu wyjątek i najczęściej będzie kosztem bezpośrednim jako składnik ceny towarów handlowych nabywanych przez podatnika.

  PCC

  Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) nie został wprost wyłączony z kosztów podatkowych. Zasadność jego zaliczenia do takich kosztów trzeba więc rozpatrywać, stosując zasady ogólne. Jednakże w przypadku tej daniny można rozpatrywać kilka przypadków, w których kwalifikacja kosztu bedzie odmienna:

  1. PCC od aportu do spółki osobowej

  2. PCC od pożyczki

  3. PCC przy zakupie środka trwałego

  OPŁATA SKARBOWA

  Do kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych można też zaliczać opłatę skarbową, jeśli podatnik będzie miał obowiązek jej zapłacenia.

  PODATEK VAT

  VAT zasadniczo nie jest kosztem uzyskania przychodów. Przewidziano jednak wyjątki od tej zasady.

  1. Podatek naliczony u podatnika zwolnionego z VAT

  2. Podatek naliczony w tej części, w której zgodnie z przepisami o VAT podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług – jeżeli podatek naliczony nie powiększa wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.

  Podatek należny

  Podatek należny można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w trzech przypadkach.

  Po pierwsze, w przypadku importu usług oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT),

  Po drugie, w przypadku przekazania lub zużycia przez podatnika towarów lub świadczenia usług na potrzeby reprezentacji i reklamy.

  Po trzecie, od nieodpłatnie przekazanych towarów, w przypadku gdy wyłącznym warunkiem ich przekazania jest uprzednie nabycie przez otrzymującego towarów lub usług od przekazującego w określonej ilości lub wartości.

  Kwota VAT z korekty

  Do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć także kwotę VAT:

  • nieuwzględnioną w wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, podlegających amortyzacji, lub

  • dotyczącą innych rzeczy lub praw niebędących środkami trwałymi lub wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegających tej amortyzacji

  – w tej części, w jakiej dokonano korekty powodującej zmniejszenie podatku odliczonego zgodnie z przepisami ustawy o VAT.

  Podatek od towarów i usług a zagraniczny podatek od wartości dodanej

  W praktyce prowadzonej działalności może się zdarzyć, że podatnik zapłaci za granicą podatek od wartości dodanej.

  Jeżeli podatnik zaliczy do kosztów podatkowych wartość zapłaconego podatku od wartości dodanej, ewentualny zwrot tego podatku należy zaliczyć do przychodów.

  W konsekwencji przychodem nie będzie zwrócony podatek, którego nie zaliczono wcześniej do kosztów uzyskania przychodów.

  Podatki i opłaty lokalne oraz inne opłaty

  Do tej grupy danin publicznych należą:

  • podatki: od nieruchomości oraz od środków transportowych,

  • opłaty: targowa, miejscowa, uzdrowiskowa, reklamowa (od 11.09.2015 r.) oraz od posiadania psów.

  Podatki te i opłaty co do zasady stanowią koszty uzyskania przychodów o charakterze pośrednim.

  Podatek od gier

  Podatnikiem podatku od gier jest podmiot (także osoba fizyczna), który prowadzi działalność w zakresie gier hazardowych na podstawie udzielonej koncesji lub udzielonego zezwolenia, z wyłączeniem loterii promocyjnych, podmiot urządzający gry objęte monopolem państwa oraz uczestnik turnieju gry pokera.

  Tego rodzaju danina jest kosztem uzyskania przychodów dla opłacającego ją podatnika. Dowodem jest dokument potwierdzający dokonanie opłaty.

  Pozostałe podatki

  W związku z wyraźnym zastrzeżeniem w ustawie, kosztu nie stanowi zarówno podatek od wydobycie niektórych kopali, jak rownież specjalny podatek węglowodorowy.